Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Индустрии

TEAMLOOK e система за управление на електронни документи и бизнес процеси. TEAMLOOK не е тясно профилирано решение и е специално създаден, за да може да се конфигурира изцяло според нуждите на съответната организация. Това означава, че може да се използва от всички индустрии и във всички отдели на компанията.

Изключително е подходящ за работа при условията на изнесен офис (home office), тъй като осигурява на служителите всички необходими ресурси, информация и документи за нормално изпълнение на дейностите им.

Счетоводни Къщи

Счетоводните къщи се изправят пред редица предизвикатества, свързани с автоматизиране на дейностите, подобряване на контрола и ефективността, увеличаване на пазарен дял в силно конкурентна среда. Чрез TEAMLOOK Счетоводните къщи организират пълноценно:

 • Логистика на счетоводни документи към счетоводната къща и от счетоводната къща към счетоводителите (безхартиено счетоводство без значение мястото на работа)
 • Регистриране на различни счетоводни и данъчни събития и обстоятелства, които не се отчитат от счетоводния софтуер като: данъчни разлики, счетоводни грешки, важни събития, касови апарати, разходни норми и т.н.
 • Поддържане на фирмени досиета, управление на взаимоотношенията с клиенти, определяне на отговорници и заместници
 • Следене на отработеното време по клиенти и конкретни задачи от всеки служител с цел калкулиране на счетоводните такси след края на месеца
 • Калкулиране на месечните такси, фактуриране и автоматично изпращане на фактурите до клиентите
 • Автоматични повтаряеми задачи за ежемесечни, тримесечни и други ангажименти с периодична повтаряемост, ефективен контрол върху изпълнението на всички задачи
 • Автоматизиране на вътрешни процеси и чек листове като: месечни счетоводни дейности, месечни ДДС документи, годишно счетоводно приключване, контрол върху работата на счетоводителите, месечни пейрол калкулации, уведомления по чл.62 от КТ, ревизии и проверки, одити и т.н.
 • Организиране на изнесен офис (home office) за осигуряване на непрекъсваемост на дейностите
Търговия на Едро и Дистрибуция
Търговия на Едро и Дистрибуция

Дейността на Търговските компании е съпътствана от множество процеси, които трябва да се автоматизират. Чрез TEAMLOOK Търговските компании организират:

 • Планиране и отчитане и анализ на работата на търговски представители, вкл. чрез индикиране на GPS координати на отчитане
 • Получаване и изпълнение на заявки от клиенти
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти
 • Оферти - изготвяне, съгласуване, разписване
 • Договори с клиенти - изготвяне, съгласуване, разписване
 • Управление на търговските политики
 • Управление на маркетингови мероприятия като участия в изложения, участия в брошури, реклами в онлайн, социални и офлайн медии
 • Управление на информацията за транспортни средства - досие на транспортно средство, периодично обслужване, текущи ремонти, отчитане на изминати километри
 • Управление и изпълнение на поръчки от онлайн магазина на компанията
Земеделски Компании
Земеделски Компании

В резултат на разрастването си земеделските компании се сблъскват с нови предизвикателства, свързани с управление на голям обем информация за заявки за покупка на торове, външни услуги, дълготрайни активи, заплащане на оперативни разходи, комуникация с клиенти, управление на арендни договори и др. Чрез TEAMLOOK земеделските компании успешно организират:

 • Процеси по закупуване на торове, външни услуги, оперативни разходи, дълготрайни активи, вкл. провеждане на търгове, бюджетиране, одобрение на различни нива и по различни сценарии
 • Управление на взаимоотношения със собственици, арендатори, клиенти
 • Управление на арендни договори
 • Управление, отчитане и контрол на служебни аванси
 • Управление на информацията за транспортни средства - досие на транспортно средство, периодично обслужване, текущи ремонти, отчитане на изминати километри и механизация
Лекарства и Хранителни добавки
Лекарства и Хранителни добавки

Производството и дистрибуцията на хранителни добавки и лекарства е съпътствано от редица организационни предизвикателства. Чрез TEAMLOOK производителите и дистрибуторите на хранителни добавки и лекарства успешно управляват следните процеси:

 • Планиране, отчитане и анализ на дейността на медицинските представители, вкл. чрез индикиране на GPS координати на отчитане
 • Планиране и отчитане и анализ на работата на търговски представители, вкл. чрез индикиране на GPS координати на отчитане
 • Съпоставяне и анализ на данни за продажби от фармацефтични дистрибутори за бонификационната система на Търговските представители
 • Съпоставяне и анализ на IMS данни за бонификационната система на Медицинските представители
 • Отчитане на предоставени мостри
 • Получаване и изпълнение на заявки от клиенти
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти
 • Оферти - изготвяне, съгласуване, разписване
 • Договори с клиенти - изготвяне, съгласуване, разписване
 • Управление на търговските политики
 • Управление на маркетингови мероприятия като участия в изложения, участия в брошури, реклами в онлайн, социални и офлайн медии
 • Управление на информацията за транспортни средства - досие на транспортно средство, периодично обслужване, текущи ремонти, отчитане на изминати километри
 • Планиране на производствени ресурси
Хотели
Хотели

Управлението на хотел или верига от хотели изисква освен добри мениджърски умения и ефективен инструмент, с който да се налага стройна организация. Црез TEAMLOOK хотелите организират следните дейности:

 • Процеси по одобрение закупуването на храни, напитки, мебели, ремонтни услуги, услуги по поддръжка на зелени площи, консултантски услуги, удостоверяване получаването на актива или услугата и плащане
 • Регистриране на искания за текущи ремонти, планирани е и извършване на текущи ремонти
 • Планиране и управление на задачите на различните отдели
 • Управление, отчитане и контрол на служебни аванси
Производство
Производство

Производствените компании срещат различни огранизационни затруднения при извършване на дейността си. Чрез TEAMLOOK производствените компании управляват успешно следните процеси:

 • Планиране на производствени ресурси
 • Отчитане на ефективността на производствени цикли и смени
 • Управление на информацията за машини, инсталации и сгради
 • Оферти - изготвяне, съгласуване, разписване
 • Договори с клиенти - изготвяне, съгласуване, разписване
 • Управление на търговските политики
 • Управление на маркетингови мероприятия като участия в изложения, участия в брошури, реклами в онлайн, социални и офлайн медии
 • Управление на информацията за транспортни средства - досие на транспортно средство, периодично обслужване, текущи ремонти, отчитане на изминати километри
 • Управление на проекти по подобрение на съществуващи и създаване на нови продукти
Лизинг и Застраховане
Лизинг и Застраховане

Лизинговите и Застрахователните компании разполагат със специализирани софтуери за управление на основната си дейност. Често обаче тези софтуери не покриват всички аспекти на дейността и точно тук се влючва TEAMLOOK. Чрез TEAMLOOK Лизинговите и Застрахователните компании организират:

 • Процеси по одобрение на плащания и закупуването активи и услуги
 • Регистри на лизингови и застрахователни договори
 • Регистър на клиентите и взаимоотношенията с клиенти
 • Регистри с архиви на застрахователни полици, щети и др. документи
 • Управление движението на счетоводни и финансови документи
 • Организиране на входяща, изходяща и вътрешна поща
Адвокатски дружества
Адвокатски дружества

TEAMLOOK е особено успешен при Адвокатски дружества с по-големи екипи. Чрез TEAMLOOK Адвокатските дружества успешно организират:

 • Взаимоотношенията си с клиенти и отчитане работата по отделни проекти и случаи
 • Регистриране на съдебна и друга юридическа практика и последващото й изоплзване чрез инструментите за мощно търсене
 • Организиране на дейности по дългосрочни проекти с клиенти от частния и публичен сектор
 • Текуща работа по дела, казуси и случаи, отследяване на срокове, получаване на автоматични известия
 • Организиране работата между няколко адвокатски офиса
Транспорт и Логистика
Транспорт и Логистика

Транспортните и Логистичните компании представляват ключов отрасъл за страната. В рамките на дейността си те се сблъскват с редица процеси и информация, които трябва да бъдат ефективно управлявани и контролирани. Чрез TEAMLOOK Транспортните и Логистичните компании организират:

 • Управление на информацията за транспортни средства - досие на транспортно средство, периодично обслужване, текущи ремонти, отчитане на изминати километри
 • Регистър на клиентите и взаимоотношенията с клиенти
 • Оферти - изготвяне, съгласуване, разписване
 • Договори с клиенти - изготвяне, съгласуване, разписване
 • Управление на търговските политики
 • Управление на транспортни документи, митнически декларации и др.
 • Управление на заявките от клиенти и тяхното изпълнение и фактуриране
 • Процеси по одобрение на плащания и закупуването активи и услуги
Държавна и Общинска Администрация
Държавна и Общинска Администрация

TEAMLOOK успешно организира дейностите в държавни и общински институции като - Общинска администрация, Агенции, Министерства, Държавни предприятия и др. подобни организации. Чрез TEAMLOOK държавните и общински институции организират:

 • Входяща, изходяща и вътрешна поща
 • Взаимоотношения с контрагенти, управление на преписки и кореспонденция по преписки
 • Архивиране на документи
 • Текуща работа по различни случаи и проекти

Отзиви от клиенти

Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация